Regulamin serwisu RON24Regulamin Serwisu RON24.pl
I. INFORMACJEOGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, z późn. zm.) i jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zakupem Raportu RON. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie i utrwalanie.
  2. Administratorem Serwisu "www.RON24.pl" jest Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ul. Leona Kruczkowskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035860, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-30-95, zwana dalej „CPBiI”, która świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.RON24.pl. Serwisem zarządza Centrum AMRON – wyspecjalizowana jednostka organizacyjna CPBiI.
  3. Serwis "www.RON24.pl" umożliwia zakup Raportu RON, prezentującego automatycznie obliczoną kalkulację prawdopodobnej ceny mieszkania zlokalizowanego na terytorium Polski. Prawdopodobna cena określana jest na podstawie informacji o nieruchomości przekazanych przez Klienta i obliczana jest z wykorzystaniem autorskich algorytmów predykcji wartości nieruchomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018, poz. 419, z późn. zm.), w oparciu o dane transakcyjne zarejestrowane w bazie danych Systemu AMRON, administrowanego i zarządzanego przez CPBiI w imieniu i na rzecz właściciela, Związku Banków Polskich.
  4. Dostawcą Raportu RON jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ul. Leona Kruczkowskiego8, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000104695, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-000-09-91, numer REGON 012015529 , zwany dalej „ZBP”
  5. Serwis internetowy www.RON24.pl korzysta z plików cookies („ciasteczek”) do przechowywania informacji ojego użytkownikach. Służy to zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług oraz pomaga w doskonaleniu funkcjonalności serwisu. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze. Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
  6. Kontakt z Administratorem Serwisu możliwy jest za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysyłanej na adres e-mail: RON24@amron.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłanej na adres: Centrum AMRON, ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
II. RAPORT RON
 1. Raport RON ma charakter informacyjny, do wykorzystania w celach prywatnych. Informacja oprawdopodobnej cenie nieruchomości prezentowana w Raporcie nie stanowi określenia wartości rynkowej nieruchomości w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.). W szczególności Raport RON nie stanowi operatu szacunkowego i nie może zastąpić operatu szacunkowego w przypadkach, wktórych istnieje prawny obowiązek ustalenia wartości nieruchomości – w takich przypadkach wartość nieruchomości może być określona wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego.
 2. Raport RON jest dokumentem w formacie PDF, spełniającym kryteria treści cyfrowej niezapisanej na nośniku materialnym, zdefiniowane w art. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 683) oraz w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Raport RON opracowywany jest w języku polskim.
 3. Raport RON dostępny jest w Serwisie "www.RON24.pl" w części „Raport RON”. Korzystanie z funkcjonalności Raportu RON możliwe jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, pod warunkiem spełnienia przez Klienta poniższych minimalnych wymagań technicznych:
  1. 1)  wymagania sprzętowe: procesor – zalecenie minimalne: 400MHz Pentium lub szybszy (albo inny procesor zgodny) procesor – zalecenie rekomendowane: 1GHz Pentium lub szybszy (albo inny procesor zgodny) RAM: 512 MB (minimum) tryb graficzny: 1024 x 768 high colour, 32-bit (minimum)
  2. 2)  wymagania dotyczące oprogramowania: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Windows Internet Explorer 7.0 i 8.0, Mozilla Firefox 9.0 I 10.0.
 4. W celu poprawnej realizacji usługi, przeglądarka Klienta musi poprawnie obsługiwać pliki cookie.
 5. Do dokonania zakupu Raportu RON niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Odczyt Raportu RON możliwy jest z wykorzystaniem każdego urządzenia obsługującego pliki w formacie PDF.
 7. Każdy wygenerowany Raport RON otrzymuje unikalny numer ID.
 8. Dostawca Raportu RON zobowiązany jest dostarczyć Raport RON bez wad.
III.PROCEDURA ZAKUPU RAPORTU 1. Zakup Raportu możliwy jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Proces zakupu Raportu RON następuje w siedmiu krokach. Wypełnienie danych wymaganych w danym kroku warunkuje możliwość przejścia do kolejnego kroku:
  1. Krok 1 – formularz opisu mieszkania, dla którego obliczona zostanie prawdopodobna cena
  2. Krok 2 – akceptacja Regulaminu Serwisu
  3. Krok 3 – podanie adresu e-mail Klienta, na który wysłany zostanie link do wygenerowanego Raportu RON i weryfikacja podanego adresu e-mail
  4. Krok 4 – informacja o postępie generowania Raportu RON i informacja o numerze ID Raportu
  5. Krok 5 – informacja o wiarygodności Raportu RON i zakup Raportu RON
  6. Krok 6 – płatność
  7. Krok 7 – otrzymanie aktywnego linku do Raportu RON
 2. Dane opisujące mieszkanie wprowadzone przez Klienta do formularza w Kroku 1 wykorzystane zostaną wyłącznie w celu dobrania transakcji porównawczych, których przedmiotem była nieruchomość o parametrach umożliwiających automatyczne obliczenie prawdopodobnej ceny.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zakup Raportu RON jest możliwy po zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu Serwisu "www.RON24.pl" poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola akceptacji (checkbox) w Kroku 2 oraz po wyrażeniu przez Klienta zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgadzając się na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola akceptacji (checkbox) w Kroku 2 Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku z tym traci prawo do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia, Serwis rozpoczyna świadczenie usługi niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 6. Podanie adresu e-mail przez Klienta jest niezbędnym warunkiem wykonania usługi. Weryfikacja adresu e- mail następuje poprzez wpisanie do formularza w Kroku 3 kodu weryfikacyjnego przesłanego Klientowi w wiadomości e-mail pod tytułem RON – WERYFIKACJA ADRESU E-MAIL, wysłanej na podany wcześniej adres poczty elektronicznej, a następnie przepisanie kodu z obrazka CAPTCHA.
 7. Kliknięcie przez Klienta w przycisk „ZAKUP RAPORT” w Kroku 5 oznacza złożenie przez Klienta oferty nabycia Raportu RON. Po dokonaniu płatności za Raport RON Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy w formie wiadomości e-mail pod tytułem „RON – potwierdzenie zakupu Raportu”. Wysłanie przez Dostawcę Raportu RON wiadomości potwierdzającej zakup stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem umowy o nabycie Raportu RON.
 8. Wiadomość potwierdzająca zakup Raportu RON zawiera aktywny link, pod którym dostępny jest zakupiony Raport RON – Raport może być pobrany w czasie 60 minut od pierwszego kliknięcia w link, a po upływie tego czasu ze względów bezpieczeństwa link zostanie dezaktywowany. Aby otrzymać zakupiony Raport RON po upływie 60 minut od pierwszego kliknięcia w przesłany link, należy skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego w sekcji „Kontakt” lub mailem na adres RON24@amron.pl.
IV.PŁATNOŚCI I FAKTURY
 1. Cena usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu "www.RON24.pl" podana jest w Kroku 1 oraz 6. Cenapodana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek VAT.
 2. Dostawca Raportu RON zastrzega sobie prawo zmiany cen. W przypadku zmiany cen, dla Klienta wiążące są ceny z chwili złożenia zamówienia.
 3. Płatność realizowana jest w formie przelewu internetowego za pośrednictwem systemu płatności online PayU na konto Dostawcy Raportu RON. Realizacja umowy o nabycie Raportu RON następuje po zrealizowaniu przez Klienta płatności.
 4. Po zakupie Raportu RON, Klient może zgłosić żądanie otrzymania faktury – zgłoszenie takie należy wysłać za pośrednictwem formularza kontaktowego w sekcji „Kontakt” lub mailem na adres RON24@amron.pl, podając w treści wiadomości numer ID zakupionego Raportu.
V. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania usług świadczonych przez Serwis "www.RON24.pl" lub w przypadku niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, a także w odniesieniu do umowy o nabycie Raportu RON, Klient ma prawo do reklamacji. Do złożenia reklamacji znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Przedmiotem reklamacji mogą być zarówno usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu "www.RON24.pl", jak również wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu "www.RON24.pl", uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działania Serwisu.
 3. Wszystkie reklamacje należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego w sekcji „Kontakt”, mailem na adres e-mail: ron24@amron.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłanej na adres: Centrum AMRON, ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
 4. Składając reklamację, Klient jest zobowiązany podać numer ID Raportu RON lub nazwę usługi albo opisać przedmiot reklamacji, opisać powód reklamacji oraz podać swoje dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji.
 5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Dostawcy Raportu RON.
 6. W sytuacji, gdy Dostawca Raportu RON nie uzna reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, ma on prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są wsiedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów:http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
8.
Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. 1)  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1063, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem Serwisu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. 2)  Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 3. 3)  Klient może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami iprzedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnego pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr.
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
page5image17529088
VI.PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z Dz. U. z 2017 roku, poz. 683, z późn. zm.), Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 683, z późn. zm.), prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
VII. NEWSLETER
 1. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji elektronicznego Newslettera, która jest wykorzystywana przezAdministratora Serwisu do wysyłania informacji handlowych i marketingowych.
 2. Aby zapisać się na Newsletter, Klient powinien w odpowiednim formularzu podać swój adres e-mail, wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną oraz zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez CPBiI.
 3. Klient w każdym czasie może zrezygnować z Newslettera, w sposób wskazany w Newsletterze.
VIII. PRAWA AUTORSKIE
 1. Korzystanie z Serwisu "www.RON24.pl" nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.)
 2. Raport RON oraz treści publikowane w Serwisie "www.RON24.pl" stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej Ustawie.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Raportu RON na własny użytek. Zakup Raportu RON uprawnia go do odtwarzania Raportu na urządzeniach elektronicznych, zapisania Raportu w pamięci komputera lub innych urządzeń elektronicznych będących własnością Klienta lub wydrukowania go.
 4. Żadna część ani całość Raportu RON oraz innych treści zawartych w Serwisie "www.RON24.pl" nie może być powielana, udostępniana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji), włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie i odtwarzaniem publicznym - bez pisemnej zgody Dostawcy Raportu RON.
 5. Zabronione jest również zmienianie struktury Raportu RON lub jakiekolwiek modyfikowanie pliku zawierającego Raport RON.
 6. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa lub bez zgody Dostawcy Raportu RON jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
IX.ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia Raportu RON, wprowadzonych przez Klienta do formularza kontaktowego lub podanych w wiadomości e-mail wysłanej przez klienta w związku z zakupem bądź reklamacją Raportu RON, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest Dostawca Raportu RON – Związek Banków Polskich. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zbp@zbp.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłanej na adres: Związek Banków Polskich, ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
 2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@zbp.pl lub pocztą tradycyjną wysłaną na adres: Związek Banków Polskich, ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
 3. Na mocy umowy powierzenia, ZBP powierzył przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z zakupem lub reklamacją Raportu RON Centrum AMRON działającemu w ramach struktury organizacyjnej Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o. (zwanej dalej „CPBiI”), które przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie zgodnie z poleceniami ZBP dla celów związanych z obsługą i sprzedażą Raportu RON. Dane nie zostaną przekazane poza teren Polski.
 4. Dane osobowe podane przez Klienta w formularzu kontaktowym lub formularzu zamówienia Raportu RON w celu zakupu bądź reklamacji Raportu RON, będą przetwarzane w następujących celach:
 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowania się z klientem w związku z jej realizacją (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, czyli art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 2. obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, czy innych wniosków (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności;
 3. rozpatrywania potencjalnych roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji umowy lub innego tytułu;
 4. podatkowych i rachunkowych (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na prawidłowym rozliczeniu umowy, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu świadczenia usługi w zakresie i przez czas niezbędny dla rozliczenia umowy;
 5. związanych z archiwizacją i rozliczalnością przetwarzania danych (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na obowiązku wykazania, że działania podejmowane przez CPBiI jako administratora danych osobowych są zgodne z zasadami określonymi w art. 5 RODO) przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Twoich danych w celach określonych powyżej.
 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w celu zapisania się na Newsletter lub podanych przez Klienta w formularzu kontaktowym lub wiadomości e-mail wysłanej w związku z usługami świadczonymi przez CPBiI, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest Administrator Serwisu "www.RON24.pl" – Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ron24@amron.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłanej na adres: Centrum AMRON, ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
 2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@cpb.pl lub pocztą tradycyjną wysłaną na adres: Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o., ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
 3. Dane osobowe wprowadzone przez Klienta w związku z zapisaniem się na Newsletter, podane w formularzu kontaktowym lub wiadomości e-mail wysłanej w związku z usługami świadczonymi przez CPBiI, będą przetwarzane w następujących celach:
  1. obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności;
  2. prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na
 
możliwości przedstawienia Klientowi informacji o swoich usługach i produktach z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, działania te prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód) – do czasu wycofania zgody; c. związanych z archiwizacją i rozliczalnością przetwarzania danych (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na obowiązku wykazania, że działania podejmowane przez CPBiI jako administratora danych osobowych są zgodne z zasadami określonymi w art. 5 RODO) przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania danych w celach określonych powyżej.
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionej przez Klienta usługi, bądź w celu odpowiedzi na pytanie przesłane przez Klienta. W zakresie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt. b, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Jeśli Klient zgodził się na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jego dane w zakresie obejmującym adres e-mail zostaną udostępnione podwykonawcy CPBiI – agencji marketingowej, z którą CPBiI współpracuje w obszarze automatyzacji wysyłki mailingów, przy czym podmiot ten przetwarza dane osobowe jako podwykonawca na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z CPBiI i wyłącznie zgodnie z poleceniami CPBiI.
 3. Administratorprzetwarzadanewsposóbautomatyczny,wtymprofiluje.Zautomatyzowaneprzetwarzanie dotyczy wykorzystania plików cookies, opisanego w Rozdziale I pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 4. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.
 5. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych;
 1. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 2. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy Klient kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędności interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta;
 5. skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przewarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU
 1. Administrator Serwisu "www.RON24.pl" nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji prezentowanych w Raporcie RON, a w szczególności z tytułu jakichkolwiek działań, zaniechań lub decyzji podjętych na podstawie tych informacji.
 2. Administrator Serwisu "www.RON24.pl" nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usługi dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Administrator Serwisu "www.RON24.pl" nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wykonaniu usługi lub innych dyspozycji Klienta, a także za niewykonanie usługi lub innych dyspozycji Klienta z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych koniecznych do realizacji usługi lub dyspozycji.
 4. Administrator Serwisu "www.RON24.pl" nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi z powodu blokowania przez administratorów serwerów pocztowych dostarczania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym używanym przez Klienta.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota odpłatności za umożliwienie korzystania z zasobów Serwisu "www.RON24.pl".
XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Administratorem Serwisu "www.RON24.pl" będą rozstrzyganeprzez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 6 lipca 2018 roku do odwołania.
 4. Administrator Systemu "www.RON24.pl" zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora Serwisu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w Serwisie.
Pobierz regulamin w formacie PDF